Conferința de finalizare a proiectului cu titlul ”VIZIUNE. ADAPTABILITATE. PERFORMANȚĂ ÎN PROGRAMELE DE MASTERAT ÎN ȘTIINȚE JURIDICE”

 

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară  nr. 1 „Educaţia şi Formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: VIZIUNE.ADAPTABILITATE.PERFORMANȚĂ ÎN PROGRAMELE DE MASTERAT ÎN ȘTIINȚE JURIDICE
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract POSDRU/156/1.2/G/139077

Comunicat de presă

 

Programele de masterat în științe juridice ale Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca adaptate la nevoile mediului profesional juridic și la standarde europene 

 

          Joi, 10 decembrie 2015,  începând cu ora 13:30, Amfiteatrul Traian Pop al Facultății de Drept din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, va găzdui conferința de finalizare a proiectului cu titlul ”VIZIUNE. ADAPTABILITATE. PERFORMANȚĂ ÎN PROGRAMELE DE MASTERAT ÎN ȘTIINȚE JURIDICE” – Contract de finanțare POSDRU/156/1.2/G/139077 și de diseminare  a rezultatelor studiului „Competitivitatea programelor de studii în științe juridice. Analiză comparativă privind nevoile profesiilor juridice și ale studenților Facultății de Drept – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.666.035,00 lei, din care 1.632.714,30 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă asigurată  din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, fiind primul proiect acceptat la finanțare în cadrul Cererii de propuneri de proiecte de grant nr. 156 „Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii”, Axa prioritară nr. 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.2  „Calitate în învăţământul superior”.
          Implementarea proiectului a avut loc în  perioada 14 mai 2014 – 13 decembrie 2015, având ca obiectiv general creșterea calității programelor de masterat în domeniul științelor juridice în vederea adaptării la nevoile și dinamica pieței muncii. Creșterea calității programelor de masterat în domeniul științelor juridice s-a realizat pe două paliere: pe de o parte au fost îmbunătățite 4 programe de masterat existente (Știinte penale și criminalistică, Instituții de drept privat, Dreptul european și dreptul național al afacerilor și Drept privat al Uniunii Europene), iar pe de altă parte, a fost înființat un nou masterat profesional cu predare în limba engleză „Dreptul internațional și comparat al afacerilor”, susținut de intervențiile unor profesori și cercetători de excepție la nivel european.
          Dintre principalele rezultate atinse amintim:
– îmbunătățirea serviciilor de documentare științifică, prin achiziționarea a două abonamente la baze de date internaționale cu publicații online în domeniul juridic (engleză și franceză) și prin achiziționarea a 60 volume de cărți juridice de specialitate recunoscute la nivel internațional pentru relevanța și importanța teoretică și practică a procesului de predare-învățare;
– dezvoltarea și acreditarea programului de masterat profesional în domeniul dreptului internațional și comparat al afacerilor, cu predare integrală în limba engleză, cu suporturile de curs și materialele de învățare aferente, susținut de intervențiile unor cadre didactice, practicieni și cercetători de prestigiu din țară și din state precum Olanda, Germania, Marea Britanie, Franța;
– 1 rețea profesională dezvoltată între Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Uniunea Națională a Barourilor din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România și Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea dezvoltării și adaptării învățământului superior la specificul și nevoile reprezentanților mediului profesional juridic, pentru facilitarea inserției profesionale a viitorilor absolvenți;
– 7 conferințe tematice organizate în colaborare cu partenerii sociali în educație (reprezentanți ai principalelor profesii juridice: avocați, practicieni în insolvență, notari publici, judecători, procurori, reprezentanți ai Institutul Național al Magistraturii) în vederea unei mai bune corelări  a programelor de studii universitare cu dinamica pieței muncii;
– 3 vizite de studiu pentru schimb de experiență și bune practici desfășurate la universități de prestigiu din Uniunea Europeană (Marea Britanie, Franța), în vederea îmbunătățirii și adaptării învățământului superior de tip masteral la rigorile și standardele europene de funcționare, pentru creșterea nivelului de internaționalizare a învățământului superior românesc;
– 1 studiu privind „Competitivitatea programelor de studii în științe juridice. Analiză comparativă privind nevoile profesiilor juridice și ale studenților Facultății de Drept – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca;
– 39 burse de cercetare acordate studenților înmatriculați la programele de masterat ale Facultății de Drept pentru proiecte inovative de cercetare în domeniul juridic;
– 4 programe de masterat îmbunătățite (Științe penale și criminalistică, Dreptul european și dreptul național al afacerilor, Instituții de drept privat și Drept privat al Uniunii Europene), prin revizuirea și actualizarea planurilor de învățământ și a materialelor și instrumentelor didactice;
–  9 suporturi de curs dezvoltate, conform nevoilor studenților și mediului profesional juridic.
          Implementarea proiectului ”VIZIUNE. ADAPTABILITATE. PERFORMANȚĂ ÎN PROGRAMELE DE MASTERAT ÎN ȘTIINȚE JURIDICE” a avut loc în beneficiul a 273 studenți  ai Facultății de Drept (nivel licență și masterat), 14 cadre didactice ale Facultății de Drept care au calitatea de Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare, precum și în beneficiul a 28 Membri ai partenerilor sociali în educație, reprezentanți ai principalelor profesii juridice (avocați, notari publici, judecători, procurori, practicieni în insolvență, reprezentanți ai Institutului Național al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Magistraturii).
 

Mai multe informații despre proiect: masterate.drept.ubb@gmail.com

Persoane de contact:

Prof. dr. Radu N. Catană, director proiect, e-mail rcatana@law.ubbcluj.ro.

Teodora Raț, manager de proiect, e-mail teodora.rat@gmail.com;

 icon_ubb

 

About alexandra.gabudean