Dr. Mihai Pușcaș – Cercetător Științific II la Grădina Botanică ALEXANDRU BORZA

icon_ubb

1.    Întrebare/Question Daniel David (DD):

Ne puteţi face o scurtă prezentare a dvs.? (Numele şi prenumele, afiliere academică, domeniul de cercetare, motto-ul şi/sau valorile personale)  (Providing a brief introduction of the featured leading BBU scientist?)

Răspuns/Response:

Mă numesc Mihai Pușcaș și sunt Cercetător Științific II la Grădina Botanică „Alexandru Borza”, unde lucrez de 16 ani. Din anul 2008 sunt doctor în Biologie, atât al Universității Babeș-Bolyai, cât și al Universității Joseph Fourier din Grenoble (Franța). Activitatea mea de cercetare s-a desfășurat în special în domeniul biogeografiei și ecologiei alpine, prin studii focalizate pe structura, funcționarea și dinamica ecosistemelor herbacee de altitudine din Carpați și din celelalte lanțuri muntoase importante ale Europei. Am fost constant interesat de aplicarea unor tehnici novatoare în aceste două mari ramuri ale biologiei, și aici aș menționa utilizarea markerilor genetici în abordări de ecologie moleculară și filogeografie. De asemenea, un domeniu dinamic în care am activat îl constituie studiul impactului schimbărilor macroclimatice asupra compoziției și funcționării ecosistemelor naturale.

My name is Mihai Pușcaș and I am Senior Researcher at Alexandru Borza Botanical Garden, where I have been working since 2000. I am Doctor in Biology of both Babeș-Bolyai University and Joseph Fourier University in Grenoble (France) since 2008. My research interests cover especially the fields of biogeography and alpine ecology, with a focus on the structure, functioning and dynamics of alpine herbaceous ecosystems in the Carpathians and other major mountain ranges of Europe. I was constantly interested in the application of innovative techniques in these two major branches of biology, and here I would mention the use of genetic markers in molecular ecology and phylogeography. Also, a dynamic field in which I have worked was to study the impact of macroclimatic changes on the composition and functioning of natural ecosystems

 

 2. Întrebare/Question DD: 

De ce aţi ales UBB? (Why BBU?)

Răspuns/Response:

Alegerea a venit de la sine. Ca formație de bază sunt botanist, acest domeniu fascinant al biologiei fiind o pasiune din copilărie. Grădina Botanică a universității noastre este un reper pentru studiile de botanică, iar școala de botanică Clujeană (sensu lato) are o tradiție ce începe în secolul al XIXlea, reputația câștigată în timp depășind granițele țării. Am fost cooptat în anul 2000 într-o nouă echipă de cercetători ce se înființa în această instituție și care avea ambiția să aducă un suflu nou în studiile de botanică ce se desfășurau în cadrul Grădinii Botanice. Am întâlnit un mediu fertil și stimulant intelectual, lucru care m-a convins destul de repede că pot să realizez proiecte științifice importante exact în domeniul în care doream să activez. Încă de la începutul carierei am avut contacte științifice intense cu laboratoare experimentate din afara României, doctoratul desfășurându-se în sistem de co-tutelă cu Universitatea din Grenoble, care găzduiește unul dintre cele mai importante laboratoare de ecologie alpină din Europa. Să continui și să dezvolt la Cluj teme “fierbinți” de cercetare a constituit o provocare, care din fericire a primit in situ suportul necesar.

The choice came naturally. My background is as a botanist, this fascinating area of biology being a passion since childhood. The Botanical Garden of our university is a reference for the studies in botany. The Botanical School in Cluj (sensu lato) has a tradition that dates back to the 19th century, its reputation crossing the national borders. I was recruited in 2000 in a new research team that was set up in this institution, aiming to upgrade the botanical studies that had taken place in the Botanical Garden. I met a fertile and stimulating intellectual environment, which quickly convinced me that I could implement important scientific projects exactly in the field where I wanted to work. Since the beginning of my career I’ve had intense scientific contacts with highly ranked laboratories from abroad, my Ph.D. training being a joint project between BBU and the University of Grenoble, which hosts one of the most important laboratories in Europe in alpine ecology. To continue and develop ‘hot’ research topics in Cluj was a challenge, which fortunately received in situ support.

 

 3. Întrebare/Question DD:

Puteţi să ne faceţi o scurtă prezentare a realizării academice care a prilejuit acest interviu? (A brief presentation of the academic achievement)?

Răspuns/Response:

În acest context, menționez câteva rezultate relevante referitoare la studiile pe care le-am realizat legate de schimbările macroclimatice actuale și efectele lor asupra ecosistemelor naturale. Subiectul acesta este un foarte “fierbinte” nu doar în știință, ci și în societatea umană în general, cu toate implicațiile ce decurg în deciziile politice și economice pe care trebuie să le luăm în prezent. Lipsa unor date concrete face dificil procesul de realizare a unor scenarii realiste privind impactul aceste schimbări în funcționarea și evoluția sistemelor biologice naturale. În cadrul unor consorții largi ce înglobează cele mai importante laboratoare implicate în studiul ecosistemelor alpine din Europa, am întreprins primele studii de acest tip. Rezultatele indică faptul că deja la nivelul ecosistemelor alpine din Europa putem sesiza schimbări în structura lor, detectând un fenomen general de termofilizare, cu potențiale implicații negative pe termen mediu și lung. Calitatea datelor obținute a fost certificată printr-o serie de articole publicate în cele mai importante reviste de profil (Science, Nature Climate Change, Global Change Biology). Impactul cercetărilor noastre în lumea științifică a fost major, articolele respective fiind incluse în Web of Science în categoria Highly Cited Paper (între cele mai citate 1% articole din categoria Environment/Ecology). Doresc să menționez faptul că astfel de rezultate s-au obținut într-un termen lung, în peste 11 ani de la începutul experimentelor. Într-o lume a științei în care timpul nu mai are răbdare (ca să-l parafrezez pe Marin Preda), este destul de dificil de conceput, finanțat și menținut astfel de aparate experimentale, cu toată evidența unor rezultate importante și cu impact. Dar în cadrul consorțiului am reușit să menținem siturile de studiu active și chiar să amplificăm cadrul lor conceptual, astfel încât și pe viitor preconizăm alte rezultate cel puțin la fel de interesante ca cele obținute deja.

In this context, I mention some relevant results of the studies that I have realized in the field of the current macroclimatic changes and their effects on natural ecosystems. This subject is very ‘hot’ not only in science but also in human society in general, with all its implications in political and economic decisions that we need to take in the present. The lack of concrete data makes it difficult to produce consistent scenarios on the impact of these changes in the functioning and evolution of natural biological systems. We have conducted the first such studies in large consortiums including the most important laboratories in Europe in the field of alpine ecology. The results indicate that we can already detect changes in the structure of alpine ecosystems in Europe, indicating a general phenomenon of thermophilization, with potentially negative medium- and long-term effects. The quality of our research output has been certified by a series of articles published in very important journals (Science, Nature Climate Change, Global Change Biology). The impact of our research was significant, these papers ranking as Highly Cited Papers (between 1% most cited articles of the category Environment/Ecology) in Web of Science. I would like to highlight that such results were achieved as a result of a long-term activity (i.e., more than 11 years from the beginning of the experiments). In a world of science where time has lost its patience (to paraphrase Marin Preda once again), it is difficult to conceive, financed and maintained such experimental systems. But within our consortium we managed to keep the study sites active and even to amplify their conceptual framework, so that in the future we expect other results at least as interesting as those already obtained.

 

 4. Întrebare/Questions DD:

Care sunt planurile academice de viitor? (Future academic plans?)

Răspuns/Response:

În continuare aș dori să aprofundez domeniile de cercetare deja abordate privind ecosistemele de altitudine din Carpați și celelalte masive muntoase ale Europei, cărora să le adaug noi direcții. Munca de peste 15 ani în studiul fitodiversității lanțului Carpatic a condus la o bază de date impresionantă și o expertiză importantă privind distribuția, structura și caracteristicile taxonilor de altitudine și a comunităților de plante în care aceștia se găsesc. O parte a fost explorată ducând la o serie de publicații biogeografice sau de macro-ecologie. De asemenea, colaborările internaționale dezvoltate permit accesul la date similare ale colegilor din alte centre ale studiului biodiversității montane din Europa. Un proiect ambițios pe care îl întrevăd este legat de un viitor centru focalizat pe studii privind biodiversitatea Carpaților, similar celor existente în vestul Europei pentru Alpi, ecosistemele arctice etc. Aceasta ar permite o coagulare mai bună a expertizei existente la Cluj, atât prin implicarea colegilor din UBB, cât și a colaboratorilor noștrii din centre similare.

In the future, I would like to elaborate on the research areas already initiated, by adding new directions. Studying the Carpathian plant diversity has produced an impressive database over the past 15 years and also a significant expertise on distribution, structure and characteristics of high mountain taxa and plant communities in which they occur. Part of it has been explored, leading to a series of publications in biogeography and macro-ecology. Additionally, international collaborations developed over time allow access to similar data of colleagues from other centers specialized in the study of mountain biodiversity in Europe. An ambitious project that I see in the future is linked to a biodiversity research center focused on the Carpathians, similar to those in Western Europe developed for the Alps, Arctic ecosystems, etc. This would allow a better valorization of existing expertise in Cluj, involving colleagues from BBU as well as our collaborators from similar centers.

 

5. Întrebare/Question DD:

Un scurt mesaj către comunitatea UBB? (A short message to the BBU academic community?)

Răspuns/Response:

Universitatea Babeș-Bolyai a dovedit excelență pe toate planurile privind performanța academică, situându-se constant în ultimii ani pe primul loc din România în toate ranking-urile universitare internaționale. Ar fi de subliniat îndeosebi rezultatele privind importanța și impactul cercetării desfășurate aici, ce reflectă de fapt competența ridicată și munca susținută a colegilor mei din toate domeniile academice. Sunt onorat că fac parte din acestă comunitate și am convingerea că printr-o coagulare mai bună a resurselor și competențelor actuale, prin cooptarea colegilor noștrii mai tineri care dovedesc performanță în activitatea lor curentă, vom reuși să pastrăm și să amplificăm pe viitor acest mediu stimulativ pe care l-am gasit când eu am fost integrat în Alma Mater Napocensis. Traditio Nostra Unacum Europae Virtutibus Splendet!

BBU has proven its excellence in all academic areas, being ranked constantly in the last years as the first university of Romania, in all international university rankings. The importance and impact of the research conducted here should be particularly emphasized, reflecting the high competence and hard work of my colleagues in all academic fields. I am honored to be part of this community. At the same time I am convinced that we shall preserve and amplify the stimulating environment, found here when being inducted into Alma Mater Napocensis, through a better valorization of the resources and skills that currently exist, and by involving our younger colleagues proving performance in their current work. Traditio Nostra Unacum Europae Virtutibus Splendet!

 

 

About alex.maxim